Bài trước mình đã cùng các bạn tìm hiểu về vòng lặp while và do while trong PHP. Thế nhưng trong PHP thì vẫn còn một vòng lặp nữa được sử dụng rất phổ biến đó là vòng lặp For, hãy cùng mình tìm hiểu vòng lặp For này nhé! 


1. Khái niệm

  1. Vòng lặp for là vòng lặp được sử dụng khi bạn biết trước só lần lặp để chạy vòng lặp.
  2. Vòng lặp foreach là vòng lặp duyệt các phần tử có trong mảng.
Cú pháp vòng lặp For
for(bộ đếm số lần lặp; điều kiện của vòng lặp;điều kiện tăng hoặc giảm){
        <câu lệnh thực thi>;
}

Trong đó
  1. Bộ đếm số lần lặp là giá trị bằng số mà bạn khởi tạo khi thực hiện vòng lặp thường là khai báo bằng biến $i = 0 hoặc $i =1.
  2. Điều kiện của vòng lặp là điều kiện của biến $i ở trên để thực thi và kết thúc vòng lặp
  3. Điều kiện tăng hoặc giảm là điều kiện để Bộ đếm số lần lặp hay biến $i tăng hoặc giảm đi và để vòng lặp không trở thành vòng lặp vô hạn.
Cú pháp vòng lặp Foreach
foreach($mang as $gia_tri){
     <phần tử trong mảng cần lặp>;
}

Trong đó 

  1. $mang là mảng cần được duyệt
  2. $gia_tri là giá trị từ biến $mang được đưa vào vòng lặp foreach để duyệt
Có lẽ lý thuyết thì không đủ để các bạn hiểu rõ hơn về vòng lặp for và foreach, vậy nên mời các bạn sang phần 2 nhé!

2. Khai báo và sử dụng vòng lặp For, Foreach trong PHP

<?php 

?> 
<?php 

$hoten= "Chu Minh Nam"; // Đây là biến hợp lệ và có kiểu giá trị chữ(string) 

?>