Một trong những khái niệm căn bản và sử dụng nhiểu nhất của PHP chính là biến và hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiều về biến nhé!


Trước tiên đi vào bài học mình sẽ nói  một vấn đề như sau: Từ bài này các ví dụ của mình đưa ra các bạn muốn chạy nó lên thì các bạn phải bật xampps lên lưu các ví dụ của mình vào file có đuôi mở rộng là .php và trong thư mục xampps/htdocs sau đó lên trình duyệt chạy với url là localhost/tênfilecủabạn.php mà trong bài hướng dẫn cài đặt môi trường xampps mình đã nói rất rõ rồi nhé!
Trong các bài tiếp theo mình sẽ không nói về vấn đề mở xampps để chạy File PHP và cách lưu file PHP ở trong thư mục nào nữa nhé vì nó là quá căn bản rồi!!

1. Khái niệm về biến

Các bạn hiểu "nôm na" là biến là một đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và nó có thể thay đổi trong quá trình lập trình.

2. Khai báo biến trong PHP

Để khai báo một biến trong PHP thì có quy tắc khai báo là "$tenbien =  giá trị;"
Trong đó:
  1. "$" là cú pháp để bắt đầu với một biến.
  2. tenbien là tên của biến cần đặt, các bạn lưu ý tên của biến không được bắt đầu bằng số chỉ được bắt đầu bằng các ký tự từ  "a-z"  hoặc dấu " _"
  3. Giá trị của biến có thể là kiểu số (int), kiểu chữ (string), kiểu boolean (true hoặc false), kiểu rỗng (null) hay là các hàm có sẵn của PHP ....v.v
Để hiểu rõ hơn bạn cùng xem ví dụ ở dưới đây nhé:
<?php 
$hoten= "Chu Minh Nam"; // Đây là biến hợp lệ và có kiểu giá trị chữ(string) 
?> 

<?php 
$09chin= 9; // Đây là biến không hợp lệ vì có ký tự tên bắt đầu bằng số 
?> 

3. Tổng kết kiến thức

Trong bài này mình đã nói rất rõ về khái niệm của biến và cách khai báo đặt giá trị cho biến rồi nhé!
Các bạn chú ý để khai báo biến và sử dụng nó trong PHP các bạn phải lưu nó trong file có tập tin mở rộng là .php nhé. Trong các bài tiếp theo mình sẽ không nói về vấn đề mở xampps để chạy File PHP và cách lưu file PHP ở trong thư mục nào nữa nhé vì nó là quá căn bản rồi!!