Cũng như là biến số thì khái niệm về hằng số trong PHP cũng là một khái niệm rất quan trọng và cần sử dụng rất nhiều trong lập trình, bài hôm nay mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu về hằng số trong PHP nhé

1. Khái niệm về hằng số trong PHP

Cũng giống như biến số trong PHP hằng số dùng để lưu trữ một giá trị. Nhưng khác với biến số ở điểm là hằng số không thể thay đổi được giá trị trong qua trình lập trình.
Khi bạn đã quy định một hằng số bằng giá trị nào đó thì bắt buộc nó chỉ là giá trị đó và bạn không thể nào gán cho hằng số đó giá trị khác nữa! Nễu vẫn chưa hiểu hãy cùng chuyển sang phần 2 để xem rõ hơn nhé!
Mình gọi nó lằ hằng số (gọi theo định nghĩa toán học) nhưng thực chất giá trị của hằng số có thể không phải là số nhé các bạn!

2. Khai báo hằng và sử dụng hằng

Không như biến số, để khai báo hằng ta dùng cú pháp sau: define(<ten_hang_so>, <giá_trị>);
Trong đó:
  1. ten_hang_so: là tên hằng số bạn muốn đặt cho nó, phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu "_" không được bằng số.
  2. giá trị: là giá trị mà bạn muốn gán cho nó có thể là kiểu số (int), kiểu chữ (string), kiểu boolean (true hoặc false), hay là các hàm có sẵn của PHP ....v.v
Chú ý: Giá trị của hằng số không thể được thay đổi trong quá trình lập trình, ví dụ mình có khai báo một hằng như sau:
<?php 
define("PI",3.14); // Hằng số này hợp lệ có tên là PI, giá trị 3.14
?> 
như vậy mình vừa khai báo hằng số có tên là PI và có giá trị là 3.14, nếu như mình sẽ khai báo lại hằng số PI như sau thì điều gì sẽ sảy ra:
<?php 
define("PI",3.14); // Hằng số này hợp lệ
define("PI",4); // Hằng số này sẽ bị lỗi vì hằng số không được thay đổi giá trị
?> 

Kết quả sau khi mình khai báo lại hằng số PI và chạy nó lên sẽ là lỗi "Constant PI already defined" (Hằng số đã được định nghĩa trước rồi, không thể định nghĩa lại). Các bạn chú ý ở vấn đề này nhé!

3. Tổng kết kiến thức

Trong bài này mình cùng các bạn đã hiểu rõ được về khái niệm về hằng và sử dụng hằng trong PHP ngoài ra còn nắm được các tính chất của hằng khác với biến trong PHP như  thế nào rồi nhé. 
Các bạn chỉ cần nắm rõ rằng hằng thì không thể thay đổi giá trị còn biến thì có thể thay đổi giá trị trong quá trình lập trình là được rồi.Chúc các bạn mạnh giỏi!