Trong hai bài trước về biến hằng mình đã gán rất nhiều các giá trị vào biến cũng như vào hằng thế nhưng làm thế nào để hiện thị giá trị của chúng ra màn hình ? Hãy cùng với mình tìm hiểu các câu lệnh căn bản dùng để in ra màn hình trong PHP nhé!

1. Câu lệnh "echo"

Câu lệnh echo là câu lệnh phổ biến nhất và dễ sử dụng nhất trong việc xuất một giá trị nào đó ra màn hình. Cú pháp của câu lệnh này như sau: "echo <giá trị cần in ra >;"
Trong đó:
  1. echo: là cú pháp để in giá trị ra màn hình.
  2. <giá trị cần in ra>: có thể là biến, hay hằng số, phần tử của mảng, hàm có sẵn của PHP ....v.v. Nhưng nếu bạn cần in ra chuỗi ký tự thì các bạn phải thêm dấu " "  (nháy đôi) hoặc ' ' (nháy đơn) bao ngoài chuỗi ký tự đó. 
<?php 
$string= "Đây là kiểu chữ"; //Khai báo biến chữ
echo $string."<br />"; // In giá trị của biến $string và suống một dòng bằng thẻ "<br />"của html
define("PI", 3.14); // Khai báo hằng số PI có giá trị bằng 3.14
echo PI. "<br />"; // In ra giá trị của hằng PI 
?> 
Kết quả hiển thị:
Chu Minh Nam
3.14
Chú ý: Để nối chuỗi với một biến, hằng số, hàm, .... thì các bạn dùng dấu "." (dấu chấm) . Nếu không có dấu "." (dấu chấm) thì khi chạy lên PHP sẽ báo lỗi "Syntax error, unexpected".Các bạn xem ví dụ dưới để hiểu rõ nhé!
Ví dụ nối chuỗi ký tự với một biến:
<?php 
$ho = "Chu"; // Khai báo biến $ho
echo $ho . "Minh Nam"; // Nỗi chuỗi "Minh Nam" với biến $ho
?> 

Kết quả hiển thị:
Chu Minh Nam

2. Câu lệnh "Print"

Câu lệnh print cũng giống như echo nó cũng dùng để in ra giá trị của một biến, hằng, hàm, phần tử mảng....v.v.  Cú pháp của câu lệnh này như sau: "print(<giá trị cần in ra >);"
Trong đó:
  1. print(): là cú pháp để in giá trị ra màn hình.
  2. <giá trị cần in ra >: có thể là biến, hay hằng số, phần tử của mảng, hàm có sẵn của PHP ....v.v. Nhưng nếu bạn cần in ra chuỗi ký tự thì các bạn phải thêm dấu " "  (nháy đôi) hoặc ' ' (nháy đơn) bao ngoài chuỗi ký tự đó (giống câu lệnh echo).
Vì câu lệnh print cũng giống như echo nên mình sẽ không đưa ra ví dụ nữa nhé, bạn chỉ cần hiểu 2 câu lệnh print echo nó đều dùng để in giá trị ra màn hình, nhưng cú pháp khai báo của print và echo khác nhau thôi nhé!
  1. Cú pháp "echo": echo <giá trị cần in ra >;
  2. Cú pháp "print()": print(<giá trị cần in ra >);

3. Câu lệnh "var_dump"

Câu lệnh var_dump cũng là câu lệnh dùng để in giá trị ra màn hình, thế nhưng lại khác với print() và echo ở chỗ là nó dùng để in ra chi tiết kiểu dữ liệu của một biến, hằng, hàm, ....v.v.  Cú pháp của câu lệnh này như sau: "var_dump(<giá trị cần in ra >);"
Trong đó:
  1. var_dump(): là cú pháp để in ra màn hình.
  2. <giá trị cần in ra>:  có thể là biến, hay hằng số, phần tử của mảng, hàm có sẵn của PHP ....v.v. Nhưng nếu bạn cần in ra chuỗi ký tự thì các bạn phải thêm dấu " "  (nháy đôi) hoặc ' ' (nháy đơn) bao ngoài chuỗi ký tự đó ( giống câu lệnh echo  print() ).
Ví dụ mình sẽ dùng câu lệnh var_dump() để in ra giá trị và kiểu dữ liệu của biến sau:
<?php 
$hoten = "Chu Minh Nam"; // Khai báo biến $hoten
var_dump($hoten); // In ra giá trị và kiểu dữ liệu biến $hoten
?> 
Kết quả hiển thị
string(12) "Chu Minh Nam"
Các bạn có thể thấy nó đã in ra kiểu dữ liệu là string (kiểu chữ) và có giá trị là "Chu Minh Nam".

3. Tổng kết kiến thức

Như vậy, trong bài hôm nay mình đã giới thiệu và đưa ra cho các bạn hiểu về 3 câu lệnh để in giá trị ra màn hình trong PHP (Echo, Print, Var_dump). 
Các bạn cần nắm được rằng echo và print() có giống nhau vì đều chỉ in giá trị ra màn hình, còn var_dump() thì khác với echo và print() vì nó dùng in ra kiểu dữ liệu và giá trị ra màn hình.Chúc các bạn mạnh giỏi!