Trong cuộc sống hàng ngày chắc hẳn các bạn đã sử dụng rất nhiều về câu điều kiện nếu thì ngược lại.... Trong PHP cũng có câu điều kiện đó, và nó chính là cấu trúc rẽ nhánh if...else...elseif. Tiếp tục với bài 7 trong loạt bài về PHP căn bản hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng nhé!
Câu lệnh if...else...elseif trong lập trình PHP thực chất là cú pháp trong câu điều kiện của môn văn mà ta đã đã sử dụng nó trong đời sống rất nhiều đó là Nếu thìngược lại.

1. Khái niệm cấu trúc if...else...elseif trong PHP

Câu lệnh if...else...elseif trong PHP là câu lệnh thực thi một hay nhiều hành động khi một điều kiện cụ thể nào đó được thoả mãn.
Trước tiên, trong môn văn, cũng như trong cuộc sống bạn đã sử dụng nó rất nhiều rồi đó ví dụ: Nếu mai trời mưa thì tôi không đi học ngược lại tôi sẽ đi học!
Thì đó là trong môn văn và trong cuộc sống bạn sử dụng như thế còn trong PHP bạn sẽ sử dụng nó như thế nào ? Cùng xem thêm nhé!

2. Cách khai báo và sử dụng câu lệnh if...else...elseif trong PHP

  1. Cú pháp câu lệnh dạng thiếu: if(<điều_kiện>){<câu_lệnh>;}
  2. Cú pháp câu lệnh dạng đầy đủ: if(<điều_kiện>){<câu_lệnh>;}else{<câu_lệnh>;}
Ví dụ 1:
<?php 
$bay = 7; // Biến $bay có giá trị 7
$tam = 8;// Biến $tam có giá trị bằng 8
// Kiểm tra nếu $bay bằng $tam thì in ra dòng chữ "Đúng", ngược lại in ra dòng chữ "Sai". Ta viết như sau:
if($bay == $tam){
 echo 'Đúng';
}else{
 echo 'Sai';
} 
?> 
Kết quả hiển thị
Sai
Như vậy là nó đã tính toán và kiểm tra cả hai biến $bay và biến $tam sau đó thực thi in ra kết quả cho phù hợp. Ở đây ta thấy vì biến $baygiá trị bằng 7 và biến $tamgiá trị bằng 8 nên không thể bằng nhau được vì thế là nó in ra sai.

Ví dụ 2: 
Xây dựng if...else...elseif để kiểm tra năm nhuận. Để kiểm tra năm nhuận ta có công thức sau:
Năm cần kiểm tra chia hết cho 400 thì năm đó là năm nhuận, ngược lại không chia hết cho 400 thì không phải năm nhuận:
<?php 
$nam_kiem_tra = 2018;// Biến $nam_kiem_tra với giá trị 2018
if(is_int($nam_kiem_tra)){
 if($nam_kiem_tra % 400 == 0){
  echo "Là năm nhuận";
 }else{
 echo 'Không là năm nhuận';
 }
}else{
 echo "Năm kiểm tra không hợp lệ";
}
?> 

Kết quả hiển thị
Không là năm nhuận
2018 không chia hết cho 400 nên nó hiển thị ra là "Không phải năm nhuận".
Qua ví dụ 2 thì các bạn đã thấy được rằng câu lệnh if...else chúng có thể chạy lồng nhau để kiểm tra một điều kiện nào đó. Tuy nhiên điều kiện if...else trước phải thoả mãn điều kiện thì if...else sau mới chạy được nhé!

3. Tổng kết kiến thức

Các bạn chỉ cần hiểu đây là câu lệnh nếu thì ngược lại ở trong cuộc sống của bạn đã sử dụng nó rất nhiều rồi. Và một điều nữa đó là trong lập trình thì câu lệnh này có thể lồng nhau chạy.
Trong bài này ở ví dụ 2 mình có sử dụng hàm is_int() chính là hàm kiểm tra dữ liệu số (int) ở bài 5 mình đã đưa ra, bạn nào không nhớ thì quay lại đọc nhé!