Bài 01: Cú pháp căn bản của ngôn ngữ lập trình PHP