Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình web PHP
Hướng dẫn cài đặt môi trường Xampp để biên dịch PHP
Bài 01: Cú pháp căn bản của ngôn ngữ lập trình PHP
Bài 2: Khái niệm về biến và khai báo biến trong PHP
Bài 3: Khái niệm về hằng và khai báo hằng trong PHP
Bài 4: Câu lệnh để in giá trị ra màn hình trong PHP (Echo, Print, Var_dump)
Bài 5: Các kiểu dữ liệu chuẩn trong PHP
Bài 6: Các toán tử cộng, trừ, nhân, chia, logic, so sánh, cơ bản trong PHP
Bài 7: Cấu trúc rẽ nhánh if...else...elseif trong PHP
Bài 8: Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong PHP
Bài 9: Vòng lặp While, Do - While trong PHP
Bài 10: Vòng lặp For và Foreach trong PHP